Zinkkogels Zinkmetaal Zn 99,9%
  • Nieuw
  • Niet op voorraad
Top Category
Our Services
Magazijn in Europa.
Onze voorraad sheel en metal is dichtbij de klant!
Gemakkelijk retourneren.
Geld-terug-garantie binnen 30 dagen
Snel verzenden.
We verzenden binnen 1-2 dagen.
Ondersteuning
7-16. Ma-vr

Algemene voorwaarden AUREMO GmbH

I. Geldigheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle - ook toekomstige - contracten met ondernemers, jur. Publiekrechtelijke personen en publiekrechtelijke bijzondere fondsen voor leveringen en andere diensten, waaronder contracten voor werk en diensten en de levering van onredelijke zaken. De aankoopvoorwaarden van de koper worden niet erkend, zelfs als we ze niet nogmaals uitdrukkelijk tegenspreken nadat we ze hebben ontvangen.

II. Aanbod en e contract

1. Onze aanbiedingen zijn altijd onder voorbehoud en niet bindend; We behouden ons het recht voor op tussentijdse verkoop van de aangeboden goederen en diensten totdat het definitieve contract is gesloten. Hieruit kunnen geen prestatieclaims worden gemaakt.

2. Wij zijn niet verplicht om te onderzoeken of de informatie en documenten die ons door de koper of een derde ter beschikking zijn gesteld, juist zijn. Door onze orderbevestiging te aanvaarden, aanvaardt de koper de aansprakelijkheid voor de juistheid van zijn bestelling en is hij volledig gebonden aan de inhoud ervan.

3. Onze orderbevestiging is niet bindend. We behouden ons het recht voor om de beschikbaarheid van de bestelde afmetingen of het bestelde product te controleren. Contracten komen pas tot stand als we de bestelling als verzonden hebben gemarkeerd of de door de klant bestelde producten hebben geleverd.

4e In het geval van de verkoop van geïmporteerde goederen wordt het contract gesloten onder de voorwaarde dat we de nodige export- of importvergunningen krijgen. Als we de relevante vergunningen niet ontvangen, zijn we niet gebonden aan het sluiten van het contract.

III. Plaats van uitvoering en risico-overdracht / verzending

1. Plaats van uitvoering voor leveringen en diensten is Mülheim an der Ruhr.

2. Voor zover een contract is gebaseerd op de International Commercial Terms (INCOTERMS) en verder niets is overeengekomen, zijn de INCOTERMS 2000 gezaghebbend.

3. De verzending geschiedt in principe voor rekening en risico van de koper. Als we geen specifieke verzendinstructies krijgen voordat we klaar zijn voor verzending, bepalen wij als koperagent het type en de route van het transport.

4e Het risico gaat uiterlijk op de koper over bij het laden van de goederen op het vervoermiddel; indien franco levering is overeengekomen, geschiedt de risico-overgang bij bericht van verzendgereedheid, ook indien de levering op verzoek van de koper wordt vertraagd. Dit geldt ook voor deelleveringen en diensten.

5. Indien de verzending of levering op verzoek van de koper wordt vertraagd, kunnen aan de koper opslagkosten in rekening worden gebracht van ½% van het factuurbedrag voor elke begonnen maand, beginnend één maand na kennisgeving van gereedheid voor verzending; de opslagvergoeding is beperkt tot 5%, tenzij hogere kosten kunnen worden aangetoond. Het staat de koper vrij om te bewijzen dat we daadwerkelijk minder schade hebben geleden.

IV Gewicht van levering en betaling

1. Doorslaggevend voor de berekening van de prijzen is het verzendgewicht van de goederen, dat door ons of onze agent wordt bepaald op het punt van vertrek van de levering.

2. Indien de koopprijs in een andere valuta dan euro's is uitgedrukt, dient betaling niettemin in euro's te geschieden, tenzij betaling in de andere valuta uitdrukkelijk is overeengekomen. De wisselkoers die op het moment van betaling op de plaats van betaling relevant is, is bepalend voor de omrekening van de koopsom.

V. Levering en levertijd

1. De leveringstermijnen beginnen op de datum waarop het contract is gesloten in overeenstemming met sectie II De door ons bevestigde leveringstermijnen zijn onder voorbehoud en niet bindend. Ze gelden voor levering af fabriek van de fabrikant of magazijn in Mülheim an der Ruhr. Naleving van de leveringstermijn vereist de tijdige ontvangst van alle documenten, documenten, materialen en vrijgaven die door de koper moeten worden verstrekt, naleving van de overeengekomen betalingsvoorwaarden en andere verplichtingen en wordt dienovereenkomstig verlengd in geval van vertraging.

2. Indien de prestatie voor ons tijdelijk onmogelijk of moeilijk is door overmacht of andere buitengewone omstandigheden buiten onze schuld om, wordt een overeengekomen uitvoeringstijd verlengd met de duur van deze prestatiebelemmering; hetzelfde geldt voor een deadline of respijtperiode die door de koper voor de service is vastgesteld. Voordat de verlengde serviceperiode is verstreken, heeft de koper niet het recht om zich terug te trekken uit het contract, noch om schadevergoeding te eisen. Als de belemmering van de prestatie langer dan 2 maanden duurt, hebben zowel de koper als wij het recht om de overeenkomst op te zeggen, voor zover deze niet is uitgevoerd. Als de koper contractueel het recht heeft om zich terug te trekken zonder een uitstelperiode te stellen, blijft dit recht onaangetast. Gebeurtenissen van overmacht omvatten in het bijzonder natuurrampen, oorlog, oorlogsomstandigheden, in- en uitvoerverboden en blokkades. Andere buitengewone en buitensporige omstandigheden zijn in het bijzonder transportbelemmeringen, bedrijfsstoringen, schaarste van grondstoffen en primaire materialen, arbeidsconflicten en maatregelen om een epidemie te bestrijden, ook als deze zich voordoen bij onze leveranciers. We zullen de koper informeren over het begin en het einde van dergelijke obstakels.

3. Indien de koper bij een eerdere levering in gebreke is, zijn wij gerechtigd leveringen op te schorten zonder gehouden te zijn tot vergoeding van eventuele schade. Als de koper zijn kredietlimiet bij ons overschrijdt, zijn wij ook vrijgesteld van onze leveringsplicht.

4e Wij hebben recht op deelleveringen en diensten.

VI. Eigendomsvoorbehoud en uitgebreid pandrecht

1. Onze leveringen geschieden uitsluitend onder eigendomsvoorbehoud. Het eigendom gaat pas over op de koper als hij aan al zijn verplichtingen uit onze zakelijke relaties heeft voldaan. Dit geldt ook indien de koopprijs voor bepaalde door de koper aangewezen leveringen van goederen is betaald.

2. In het geval van een lopende factuur wordt het gereserveerde eigendom gebruikt als zekerheid voor onze saldoclaim. De bewerking of verwerking van door ons geleverde goederen die nog ons eigendom zijn, gebeurt altijd in onze opdracht, zonder dat er voor ons enige aansprakelijkheid ontstaat. Indien de door ons geleverde goederen vermengd of gecombineerd zijn met andere zaken, draagt de koper ons hierbij zijn eigendoms- of mede-eigendomsrechten op de gemengde voorraad of het nieuwe artikel tot een deel overeenkomend met de factuurwaarde van onze voorbehouden goederen en bewaart deze met commerciële zorg. voor ons. De koper heeft het recht de geleverde goederen in de normale bedrijfsuitoefening te verkopen of te gebruiken. Verpanding of overdracht als zekerheid is verboden. De koper dient ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk beslag of elke andere aantasting van onze rechten door derden.

3. Indien de koper de door ons geleverde goederen - ongeacht de staat, alleen of met andere goederen - verkoopt, doet hij hierbij reeds de vorderingen op zijn klanten voortvloeiende uit de verkoop met alle bijkomende rechten tot en met de volledige afwikkeling van al onze vorderingen Het bedrag van de factuurwaarde van onze voorbehouden goederen aan ons. Op ons verzoek is de koper verplicht om de onderaannemers op de hoogte te stellen van de opdracht en ons de informatie en documenten te verstrekken die nodig zijn om onze rechten tegenover de onderaannemers te doen gelden. Hij mag geen contractuele overeenkomsten aangaan met zijn klanten die onze rechten beperken. Indien de waarde van de aan ons gegeven zekerheid onze leveringsclaims in totaal meer dan 20% overschrijdt, zijn wij verplicht tot teruggave op verzoek van de koper. De koper is bevoegd de overgedragen vorderingen te innen. We hebben echter het recht om deze toestemming op elk moment in te trekken.

4e We hebben recht op een contractueel pandrecht op het voorwerp van de bestelling vanwege een claim die voortvloeit uit de bestelling. Als wij gebruik maken van ons recht om de zaken die in ons bezit zijn gekomen in pand te geven, volstaat een schriftelijke mededeling aan het laatst bekende adres van de koper voor dreiging van pandverkoop, voor zover een nieuw adres niet kan worden achterhaald op basis van gegevens van het bewonerskantoor.

VII. Garantie

1. De koper moet de ontvangen levering en service onmiddellijk bij aankomst onderzoeken op hoeveelheid, staat en gegarandeerde eigenschappen en ons onmiddellijk op de hoogte stellen van geconstateerde gebreken. Indien een termijn van acht (8) dagen na ontvangst zonder reclame verstrijkt, wordt de levering geacht vrij van gebreken te zijn en conform het contract goedgekeurd. Indien de zaken door de koper worden verbruikt, vermengd of verkocht, geldt dit als een onvoorwaardelijke goedkeuring van de juistheid van de geleverde zaken. Onherkenbare gebreken worden als goedgekeurd beschouwd indien ze niet onmiddellijk na ontdekking, maar niet later dan drie maanden na levering van de goederen, worden gemeld.

2. Geringe maatafwijkingen binnen de reikwijdte van de geldende specificaties zijn toegestaan en vormen geen gebrek.

3. De koper kan geen garantierechten of aanspraken op schadevergoeding ontlenen aan gebreken of schade veroorzaakt door ongeschikt of oneigenlijk gebruik, verkeerde montage of inbedrijfstelling door koper of derden, natuurlijke slijtage, onjuiste of nalatige behandeling, ongeschikte apparatuur of gebrekkige constructiewerkzaamheden.

4e Als de goederen defect zijn en niet als goedgekeurd worden beschouwd, kan de koper in eerste instantie alleen om nakoming verzoeken. Dit geschiedt naar onze keuze door reparatie of levering van nieuwe goederen zonder gebreken, tenzij een vorm van aanvullende prestatie om bijzondere redenen herkenbaar ongeschikt of onredelijk is voor de koper. Een door de koper gestelde termijn voor nakoming is pas passend als deze minimaal vier weken bedraagt. De deadline moet schriftelijk worden vastgelegd.

5. Als de herwerking mislukt of we weigeren de herwerking uit te voeren, kan de koper zich terugtrekken uit het contract in overeenstemming met de wettelijke voorschriften vanwege het defect dat bestond op het moment van de risico-overdracht, de aankoopprijs verlagen of - volgens de verdere vereisten van clausule VIII hieronder - schadevergoeding eisen.

6e De verjaringstermijn voor alle rechten van de koper wegens een gebrek aan het geleverde artikel is één jaar, tenzij bij de bestelling een langere of kortere termijn is overeengekomen. Dit geldt niet in geval van opzet of voor aanspraken op schadevergoeding wegens letsel aan leven, ledematen of gezondheid.

7e Bij foutief geretourneerde goederen dient de koper ons de redelijke kosten voor inspectie en retourzending te vergoeden.

VIII Aansprakelijkheid

1. Voor opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim en voor schade als gevolg van letsel aan leven, ledematen of gezondheid, zijn wij volledig aansprakelijk in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Bovendien zijn we alleen aansprakelijk als de geschonden contractuele verplichting van essentieel belang is voor het bereiken van het doel van het contract, en alleen beperkt tot het bedrag van de typisch voorzienbare schade.

2. Onze aansprakelijkheid is uitgesloten voor schade veroorzaakt door de door ons geleverde goederen aan het andere eigendom van de koper, (ii) voor dergelijke schade aan door de koper vervaardigde producten of aan producten waaraan de door de koper vervaardigde producten deel uitmaken, (iii) evenals voor schade aan derden veroorzaakt door de apparatuur van de verkoper als onderdeel van het door de koper vervaardigde product. In geen geval zijn wij aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst of enige andere gevolgschade aan activa.

3. Deze beperking van aansprakelijkheid is dienovereenkomstig van toepassing op andere dan contractuele vorderingen tot schadevergoeding, in het bijzonder vorderingen uit onrechtmatige daad, met uitzondering van vorderingen op grond van de Productaansprakelijkheidswet, en ook ten gunste van onze werknemers, werknemers, werknemers, Vertegenwoordigers en plaatsvervangende agenten.

IX. Betaalvoorwaarden

1. Alle verschuldigde betalingen dienen onmiddellijk na ontvangst van de factuur te geschieden zonder enige aftrek, tenzij anders overeengekomen. Vanwege bijzondere betalingservaringen of nieuwe klanten behouden wij ons het recht voor om leveringen alleen tegen vooruitbetaling te verzenden.

2. Leveringen op factuur zijn alleen mogelijk na schriftelijke bestelling met volledig postadres en telefoonnummer aan ons bedrijfsadres of per fax - telkens met een geldige handtekening van de koper.

3. De koper kan alleen een retentierecht doen gelden als het gebaseerd is op dezelfde contractuele relatie. Hij heeft alleen recht op compensatie als wij de tegenvordering hebben erkend of als deze wettelijk is vastgesteld. Betalingen aan werknemers of vertegenwoordigers zijn alleen geldig als ze een volmacht hebben om betalingen te ontvangen.

4e Indien na het sluiten van het contract omstandigheden bekend worden die aanleiding geven tot ernstige twijfels over de solvabiliteit van de koper (bv. Betalingsachterstand, niet-tijdige terugbetaling van wissels / cheques), hebben wij het recht om de levering en de dienst die op ons rust te weigeren totdat de tegenprestatie door de koper is verricht.

5. Als de koper een betalingsachterstand heeft met de betaling van een factuur, worden al zijn verplichtingen onmiddellijk opeisbaar. In verzuim treedt op wanneer de vorderingen opeisbaar worden zonder dat een ingebrekestelling (aanmaning) nodig is.

X. Bevoegde rechtbank en rechtsgeldigheid

1. De plaats van jurisdictie en uitvoering voor alle aanspraken uit de contractuele relatie is Mülheim an der Ruhr.

2. De wet van de Bondsrepubliek Duitsland. De toepassing van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG) is uitgesloten.

3. Wij behouden ons het recht voor om de vorderingen die voortvloeien uit de zakelijke relatie door middel van een kredietverzekering veilig te stellen en de verzekeraar de nodige gegevens van de klant te verstrekken.

4e Mocht een van deze voorwaarden - om welke reden dan ook - niet van toepassing zijn, dan heeft dit geen invloed op de effectiviteit van de overige voorwaarden.

Stand August 2023

Auremo GmbH

Ursulinenstr. 35, 

66111 Saarbrücken Duitsland